Driehoek

Projectmanagement

 

Smits van Burgst wordt als onafhankelijke adviseur in toenemende mate gevraagd de projectleiding te voeren. Waar in projecten installatietechniek een voorname rol speelt, biedt het meerwaarde vanuit de installatiediscipline de projectleiding te benoemen. Materiekennis kan in bepaalde situaties van doorslaggevend belang zijn.

Sturen op resultaat

De kern van projectmatig werken is het sturen op een van tevoren overeengekomen resultaat. Als het op te leveren resultaat helder is, kan vervolgens het uit te voeren werk geïnventariseerd worden. Om ervoor te zorgen dat het project te besturen is en dat het resultaat voldoet aan uw wensen, moeten er afspraken worden gemaakt over de beheersing van het project in tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Tenslotte moet er van tevoren worden afgesproken op welke momenten u kunt beslissen over de voortgang van het project.

Commissioning

Commissioningtechnieken worden gebruikt om het proces te beheersen. Kwaliteitsbewaking krijgt hierdoor de juiste aandacht. Smits van Burgst heeft geaccrediteerde experts op dit terrein die gewend zijn volgens (internationale) standaards te werken.

Informatiemanagement

Een nieuwe activiteit is die van de informatiemanager. In het gehele bouwproces, vanaf initiatief tot gebruik, wordt gedigitaliseerde informatie verwerkt en vastgelegd. Voor uitwisseling dient het opslaan van gegevens op een afgestemde wijze te gebeuren. Hiertoe moeten afspraken gemaakt en nagekomen worden. In het begeleiden hiervan is inmiddels een ruime ervaring opgedaan.