Driehoek

Brandveiligheid

De volgende diensten behoren tot onze dagelijkse activiteiten:

 • Advisering bouwbesluit
 • Advisering over certificering brandveiligheid installaties
 • Advisering voor alle gebouwen waar een vergunning brandveilig gebruik noodzakelijk is
 • Advisering voor alle gebouwen waar sprake is van gelijkwaardige brandveiligheid
 • Advisering in die gevallen waar, ter beoordeling van de ambtenaar Bouwtoezicht, specifieke deskundigheid noodzakelijk is
 • Projectbegeleiding/directievoering
 • Integrale brandveiligheid (van regelgericht naar risico gericht)
 • Audits
 • Opstellen uitgangspuntendocument brandveiligheid (voorheen IPB)
 • Opstellen specificaties brandveiligheid (voorheen PvE/UPD)

De brandveiligheid van een gebouw staat of valt bij integrale toepassing van regelgeving. Het aanscherpen van de regels heeft als doel de brandveiligheid te bevorderen. Maar daarmee is de gehele procedure voor de totstandkoming van een gebouw wel veel ingewikkelder geworden en wordt het voor een beslissingnemer van een organisatie veel lastiger om zich deze materie eigen te maken. Smits van Burgst Beveiliging is deskundig op het vakgebied brandveiligheid en kan u adviseren en ondersteunen bij al uw brandveiligheidsvraagstukken.

Onze adviseurs brandveiligheid zijn gespecialiseerd in het Bouwbesluit en kunnen u structuur bieden in het netwerk van regels. Wij pleiten ervoor om onze adviseurs brandveiligheid zoveel mogelijk aan het begin van het ontwerptraject bij het proces te betrekken. Dan kan er nog veel veranderd worden, wat tijd en vaak ook geld bespaart. Door al vroeg in het proces mee te denken kan brandveiligheid op de meest optimale wijze worden ingepast. Aan bestaande en nieuw te bouwen gebouwen worden strenge eisen gesteld ten aanzien van brandveiligheid. Gebouweigenaren en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk dat een gebouw voldoet aan de vaak lastig te doorgronden brandveiligheidseisen.

Het is dus van belang dat de brandveiligheid voor uw gebouw goed is geregeld, georganiseerd en tenminste voldoet aan de van toepassing zijnde brandveiligheidseisen. Smits van Burgst Beveiliging is een door het CCV-erkend opsteller van uitgangspuntendocument en specificaties brandbeveiliging en voldoet aan alle eisen voor de volgende keurmerken:

 • Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor gezondheidszorg en penitentiaire inrichtingen
 • Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor industrie en opslag
 • Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor andere bouwwerken
 • Uitgangspuntendocument brandbeveiliging met uitsluitend maatregelen volgens Bouwbesluit
 • Specificatie inrichting organisatie brandbeveiliging
 • Specificatie bouwkundige brandveiligheid
 • Specificatie brandmeldinstallatie
 • Specificatie ontruimingsalarminstallatie
 • Specificatie blusgasinstallatie